Email Bản in

CHU VIỆT được cấp chứng nhận ISO 22.000: 2005

Vừa qua Tổ chức chứng nhận Vinacert đã cấp chứng nhận cho Công ty cổ phần Tài chính-Đầu tư-Xây dựng Chu Việt có hệ thống quản lý an toàn thực phẩm-FSMS phù hợp tiêu chuẩn ISO 22000:2005 với phạm vi sản xuất kinh doanh thực phẩm chức năng (Mã pín tửu, các loại thực phẩm từ thịt ngựa và cao xương ngựa). Quyết định này có hiệu lực từ ngày 19/09/2009 đến ngày 18/09/2012.

Các tin khác

Cần phải có tất cả thông tin.

Người gởi
Người nhận